Servisa tālr.:
+371 22 142 142
Servisa darba laiks:
P.-Pk. 10:00 - 19:00
Servisa adrese:
Kr. Barona iela 70, Rīga.
Remonta noteikumi
1. Nododot ierīci remontā, klients ar parakstu apliecina, ka:
 • Norādītā kontaktinformācija un dati par ierīci, tās komplektāciju ir fiksēti precīzi;
 • piekrīt šiem noteikumiem.

2. Diagnostika ir bezmaksas pakalpojums tikai tad, ja serviss ir konstatējis defektu, un klients piekrīt piedāvātajam remontdarbu izcenojumam. Ja klients atsakās veikt remontu par piedāvāto summu, diagnostikas cena telefoniem ir 20,00€. Datoriem, dronēm un citām iekārtām – 20,00€.
Ja klients laika gaitā tomēr lemj par labu remontam, par diagnostiku samaksātie 20.00 € tiks novirzīti veicamā remonta izmaksu segšanai.

3. Lai savlaicīgi veiktu remontu, ir nepieciešama pilna piekļuve nodotās ierīces datiem. Līdz ar to klients ir atbildīgs par aizsardzības kodu noņemšanu vai to nodošanu iServiss rīcībā. iServiss ar augstāko atbildību izturas pret tā rīcībā nodoto konfidenciālo informāciju, un neizpauž to trešajām personām.
4. iServiss nav atbildīgs par datu stāvokli remontam nodotās ierīces datu nesējos. 
Ja klientam ir nepieciešams izveidot atjaunojumkopiju (Backup), iServiss pēc pieprasījuma var to izveidot. Tas ir maksas pakalpojums, kura izcenojums ir no 25,00€.
5. Nododot ierīci remontā, klients uzņemas pilnīgu vai daļēju ierīces darbspēju zaudēšanas risku termālās apstrādes vai slēptu defektu radīto bojājumu gadījumā. 
Par slēptiem defektiem iServiss uzskata tādus defektus, kurus nav bijis iespējams konstatēt ierīces pieņemšanas un tās atvēršanas brīdī, proti:
 • mikroplaisas vai skrāpējumi stikla virsmās, kuru dēļ var rasties redzamas plaisas;
 • novājināti konstruktīvie elementi;
 • pamatplašu locījumi un mikroplaisas to slāņos, komponentēs;
 • citur iepriekš veiktu remontdarbu kvalitāte un pieļautās atkāpes no oriģinālās konstrukcijas, kuru dēļ, atverot ierīci, var rasties komponenšu bojājumi.
 • iServiss ar atbildību izturas pret ikkatru uzticēto ierīci, un savam darbam sniedz ierobežotu 6 mēnešu garantiju. Ierobežotā garantija piemērojama tikai tiem remontdarbiem un uzstādītajām detaļām, kuri fiksēti Remontdarbu aktā. Ierobežotā garantija netiek piemērota, ja: 
 • ierīce bijusi saskarsmē ar mitrumu;
 • ierīce ir pakļauta paaugstināti piesārņotai/putekļainai videi, kuras rezultātā sabojāta iServiss uzstādītā detaļa nehermētiskas ierīces konstrukcijas dēļ;
 • konstatēta ierīces atvēršana pēc iServiss remontdarbu veikšanas;
 • konstatēts, ka iServiss uzstādītās detaļas sabojātas pārlielu mehānisko slodžu rezultātā;
 • defekts atkārtojies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, piemēram, lietoti neoriģinālie vai MFI (iDevice gadījumā) sertifikātam neatbilstoši aksesuāri.

7. Klientam ir pienākums 20 dienu laikā kopš remontdarbu fakta izziņošanas (SMS, telefoniski un/vai e-pasts) izņemt savu ierīci. 
Sākot ar 21. dienu kopš remontdarbu pabeigšanas fakta izziņošanas, tiks piemērota glabāšanas maksa 1,00€ apmērā par katru kavēto dienu. Aprēķinātā kavējuma summa tiks pierēķināta remonta gala summai. 
Ja ierīce netiek izņemta 40 dienu laikā, iServiss ir tiesīgs ierīci utilizēt, par to iepriekš savlaicīgi brīdinot klientu.

8. Saņemot ierīci, klientam ir pienākums pārliecināties par izpildīto remontdarbu kvalitāti, pārbaudot:
 • izsniedzamās ierīces komplektācijas atbilstību Remontdarbu aktā norādītajai;
 • vai ir novērsti visi pieteiktie defekti;
 • vai veikto remontdarbu dēļ nav radušies citi defekti, tā skaitā vizuāli.

9. Saņemot saremontēto ierīci, klients ar parakstu apliecina, ka ir veicis 8. punktā minēto pārbaudi, un pretenziju pret iServiss izpildīto darbu kvalitāti un ierīces vizuālo stāvokli nav.