Servisa tālr.:
+371 22 142 142
Servisa darba laiks:
P.-Pk. 10:00 - 19:00
Servisa adrese:
Kr. Barona iela 70, Rīga.
Garantija

Visām precēm, kuras tiek tirgotas interneta veikalā www.iserviss.lv tiek dota divu gadu garantija, kā to nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.pants.

 

Juridiskām un pašnodarbinātām personām garantija ir 1 gads.

 

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta sestajai daļai, ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt pircēja iespējas preci izmantot, pircējs nevar prasīt, lai pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

 

Vēršoties interneta veikalā www.iserviss.lv ar pretenzijām par preces neatbilstību, pircējam ir jāuzrāda preces iegādes čeks, pavadzīme vai līzinga līgums, kā arī pašam ir jānogādā prece (pilnā komplektācijā) interneta veikalā www.iserviss.lv.

 

Pirms nodot datortehniku vai mobilo sakaru ierīces, pircējam pašam ir jānodrošina, ka dati, kas atrodas datortehnikā vai mobilo sakaru ierīcē, tiek saglabāti izkopējot tos ārā, jo veicot garantijas remontu dati var neatgriezeniski pazust. Interneta veikals www.iserviss.lv vai autorizētais serviss neatbild par datu saglabāšanu.

 

Preces mehānismu tīrīšana neietilpst garantijas remontā. Šāds pakalpojums var būt sniegts tikai par atsevišķu samaksu.

 

Uz aksesuāriem, kuri ietilpst preces komplektācijā – akumulatoriem, baterijām, savienojumu vadiem, putekļu savācējiem, slotiņām, lampiņām, drošinātājiem un citām preces komplektācijas sastāvdaļām, kuras preces ekspluatācijas rezultātā amortizējas, garantija netiek piemērota, vai arī tā ir ierobežota.

 

Gadījumā, ja preces kvalitāte ir neatbilstoša (līgumam), pircējam divu gadu laikā kopš preces iegādes saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmo daļu ir tiesības pieprasīt interneta veikalam www.iserviss.lv, lai interneta veikals www.iserviss.lv veic vienu no šādām darbībām:

 

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā pircējam par preci samaksāto naudas summu.

 

Vispirms pircējs ir tiesīgs prasīt, lai interneta veikals www.iserviss.lv bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

 

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta trešajai daļai preces neatbilstības novēršana vai apmaiņa uzskatāma par nesamērīgu, ja tā rada pārdevējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmajā daļā minēto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā:

 

1) preces vērtību bez neatbilstības;

2) neatbilstības nozīmību;

3) to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības.

 

Garantija saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmo daļu nav iespējama sekojošos gadījumos:

1) precei ir mehāniski bojājumi, kuri ir radušies pircēja vai trešo personu vainas dēļ;

2) tiek konstatēts, ka ir atvērta ražotāja garantijas plomba precei, bojāts sērijas numurs, pretēji preces lietošanas noteikumiem   (instrukcijai) pilnībā vai daļēji ir atvērta prece (nesankcionēta iekļūšana precē) un/vai pircējs pats (vai trešās personas) centās novērst bojājumus precei;

3) precei ir bojājumi, kuri ir radušies dabas stihijas dēļ, kā piemēram, zibens, ugunsgrēks, plūdi, u.c.;

4) precei ir bojājumi, kuri ir radušies iekļūstot svešķermeņiem, kā piemēram, šķidrumi, kukaiņi, u.c.;

5) precei ir tādi bojājumi, kuru rašanās iemesls ir sliktas kvalitātes ūdens izmantošana (paaugstināta kalcija, hlora, rūsas vai smilts esamība);

6) precei ir bojājumi, kuru iemels ir ķīmisko vielu iedarbība;

7) precei ir bojājumi, kuri radušies nestabilas vai bojātas elektrības padeves dēļ, komunikāciju kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī no citiem sadzīves faktoriem (netīrība, dūmi, putekļi, mitrums, u.c.);

8) precei bojājumi radās tāpēc, ka prece nebija lietota saskaņā ar lietošanas instrukciju, nebija ievēroti preces glabāšanas vai transportēšanas noteikumi, kā arī gadījumos, kad prece nebija uzstādīta saskaņā ar instrukciju;

9) precei bojājumi radās tāpēc, ka prece nebija izmantota tiešajiem mērķiem vai bija izmantota profesionāliem mērķiem;

10) bija izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi vai rezerves daļas (arī kārtridži, toneri, u.c.), ko ražotājs nav sertificējis priekš izmantošanas konkrētajai precei, un ja šīs rezerves daļas noveda pie preces bojājuma;

11) bija izmantota pirātiska vai neatbilstoša programmatūra (priekš datortehnikas vai mobilajiem telefoniem);Preces apmaiņas vai naudas līdzekļu atgriešanas procedūra (atteikuma tiesības):LR MK noteikumi par distances līgumu nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. MK Noteikumu par distances līgumu mērķis ir pasargāt patērētājus no pirkumiem internetā, kad patērētājs, pasūtot preci nevar pirms iegādes pārliecināties, ka izvēlēta prece pilnībā atbilst patērētāja prasībām. Taču Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Patērētājs preci atgriež pārdevējam patstāvīgi vai veic kurjera pakalpojumu apmaksu, nodrošinot preces nogādāšanu drošā veidā, atbilstoši iepakojot un saglabājot tās sākotnējo stāvoki.
 
Normatīvie akti:
* Patērētāju tiesību aizsardzības likums (http://likumi.lv/doc.php?id=23309).
* MK 2006. gada 1. augusta noteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” (http://likumi.lv/doc.php?id=141276).
* MK 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu” (http://likumi.lv/doc.php?id=62580).
 
Lai izmantotu atteikuma tiesības patērētājam nepieciešams iesniegt interneta veikalam www.iserviss.lv rakstiski aizpildīto atteikuma veidlapu uz A4 lapas 14.dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma veidlapu var aizpildīt brīvā formā, norādot patērētāja vārdu, uzvārdu, preces iegādes datumu, apmaksas veidu, preces nosaukumu, modeli, iegādes summu un atteikuma iemeslu. Pieņēmot Jūsu atteikuma veidlapu, interneta veikals www.iserviss.lv likuma noteiktajā laikā un kārtībā sniegs Jums rakstisku atbildi un pieņems no Jums preci. Interneta veikals www.iserviss.lv  patur tiesības atteikt izmantot pircēja atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumos, ja ir sabojātas preces plombas, ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas, piemēram, skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti. Pirkuma līguma kopijas Interneta veikals
www.iserviss.lv neuzglabā.

 

* Uz preces rezervāciju neattiecas distances līguma noteikumi, ja klients veic pasūtījumu bez piegādes un izvēlās iegādāties rezervēto preci mūsu tirdzniecības vietā. Pirms preces iegādes klientam ir iespēja preci pārbaudīt un pārliecināties par tās darbaspējām, kā arī par to, vai precei nav rūpniecisku defektu vai kādas citas neatbilstības.